loading

Política de gestió

Els pilars de la nostra filosofia d’organització són:

  • Subministrar serveis que no només compleixin les exigències dels nostres clients, sinó que superin les seves expectatives.
  • Formació, motivació i diàleg seran les bases del nostre èxit.
  • Cost adequat al servei.
  • Millora contínua de la gestió de l’empresa, a través de la millora dels seus processos.
  • Complir amb els requisits legals aplicables a l’organització.
  • Prevenir la contaminació mediambiental fruit del desenvolupament de la nostra activitat.
  • Sensibilitzar en el respecte en matèria mediambiental..
  • Eficàcia de l’organització basada en fets i evidències.
  • Ús i promoció de l’eina Sistema de Gestió Integrada.

La Direcció disposa dels recursos i mitjans necessaris per implantar, millorar i mantenir el Sistema de Gestió Integrada, basats en els requisits establerts ales Normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001 i en els requeriments de The Mail Company, per desenvolupar i millorar el seus serveis de Gestió de serveis de Carteria i Gestió de serveis de Missatgeria segons ISO 9001 i ISO 14001 i Tractament Digital de Documents (DPC) segons ISO 27001, així mateix, s’assegura que la present política ha estat desenvolupada amb l’objecte de salvaguardar la confidencialitat, disponibilitat i integritat de la informació.

D’acord amb la present política, s’estableixen els corresponents procediments de gestió d’incidències i tutela de drets associats, en els quals es defineixen les funcions i obligacions amb el personal, així com les conseqüències en què es pot incórrer en cas d’incompliment.

Per al compliment d’aquesta política, és imprescindible la col·laboració de tot el personal de l’empresa, que s’ha de considerar des d’ara requerit a complir-la i ha d’estar convençut de la necessitat d’un constant esforç de millora, i un coneixement i aportació per a la consecució dels objectius de gestió. És important que tot el personal respecti i compleixi les seves obligacions per la pròpia conscienciació respecte a la rellevància d’aquesta matèria, que no només afecta a informació relativa a l’empresa, sinó també a terceres persones físiques i jurídiques alienes a la mateixa.

La Direcció de The Mail Company garantirà que aquesta política estigui disponible per a les parts interessades, sigui comunicada dins de l’organització i sigui revisada per assegurar la seva adequació continua, disposant per a això dels equips, mitjans, entorns i formació necessaris.

Barcelona, a 18 de novembre de 2019
Direcció General